Toitsudo Ryu Aikido Toitsudo Ryu Aikido Crno beli AI
Toitsudo Ryu Aikido društvo "Mirjana Rankov - Mira", Novi Sad Toitsudo Ryu Aikido društvo "Šabac", Šabac